Meet&Challenge

REGULAMIN APLIKACJI

POSTANOWIENIA OGÓLNE
• Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Aplikacji,
prawa i obowiązki Użytkowników oraz Meet&Challenge zakres
odpowiedzialności Meet&Challenge, okres obowiązywania
umowy o korzystanie z Aplikacji i wypowiedzenie umowy, tryb
postępowania reklamacyjnego.
• Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed rejestracją w
Aplikacji przez Użytkowników. Ponadto Regulamin dostępny
jest przez cały okres korzystania z Aplikacji w jej ustawieniach.
Regulamin dostępny jest w taki sposób, który umożliwia jego
pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą
systemu teleinformatycznego, którym posługuje się
Użytkownik.
• Dokonując rejestracji w Aplikacji Użytkownik potwierdza, że
zapoznał się z treścią Regulaminu, dokonuje akceptacji jego
treści, a także zobowiązuje się do przestrzegania postanowień
Regulaminu.
• Dostęp do Aplikacji jest bezpłatny. Korzystanie z wszystkich
funkcjonalności Aplikacji możliwy jest po uprzednim
zarejestrowaniu się/zalogowaniu się w Aplikacji.
• Wszelkie elementy graficzne Aplikacji, jej rozwiązania
techniczne, oprogramowanie, bazy danych, sposób
przedstawienia danych i informacji podlegają ochronie prawnej
w zakresie praw autorskich i pokrewnych przysługujących
Meet&Challenge
• Dane Meet&Challenge do kontaktu z Użytkownikami:
Meet&Challenge sp. z o.o., ul. XXX-Lecia 10/4, 57-230
Kamieniec Ząbkowicki, email:
meetandchallengepl@gmail.com
DEFINICJE
Wszelkie słowa pisane w Regulaminie wielką literą mają znaczenie
nadane im poniżej:

• Aplikacja – aplikacja mobilna Meet&Challenge, składająca się
z trzech części: koło fortuny, odkrywaj oraz Challenge, której
właścicielem i administratorem jest Meet&Challenge.
• Koło fortuny- część aplikacji umożliwiając użytkownikom na
darmowe zakręcenie kołem w celu pozyskania dodatkowych
zielonych żetonów oraz znaczników ognia
• Challenge – część Aplikacji umożliwiająca użytkownikom na
rzucanie, podejmowanie oraz ocenę wyzwań oraz
przypisywanie im wartości wyrażonej w zielonych monetach
• Odkrywaj – część Aplikacji umożliwiająca użytkownikom na
oglądanie wszystkich wykonanych oraz zaakceptowanych
wyzwań oraz podgląd do rankingu najlepszych i najbardziej
aktywnych użytkowników na „aleja sław”
• Polityka Prywatności – dokument regulujący w sposób
całkowity i wyczerpujący zasady przetwarzania danych
osobowych Użytkowników.
• Post – materiał wideo umieszczany przez Twórców na sekcji
odkrywaj, dostępny dla innych użytkowników.
• Profil – utworzony przez użytkownika profil w Aplikacji,
zawierający informacje o użytkowniku oraz wszystkie Posty
kiedykolwiek opublikowane przez użytkownika w Aplikacji.
• Znaczniki ognia– punkty zbierane przez Użytkowników w
Aplikacji w części odkrywaj lub w kole fortuny na podstawie
których tworzony jest ranking Użytkowników.
• Ranking – ranking Użytkowników w części odkrywaj, tworzony
na podstawie ilości znaczników ognia oraz zielonych monet
zebranych przez Użytkowników.
• Użytkownik – osoba korzystająca z Aplikacji, która
zarejestrowała się w Aplikacji.
• Meet&Challenge – Meet&Challenge sp. z o.o. z siedzibą w
Kamieńcu Ząbkowickim, adres: ul. XXX-Lecia 10/4, 57-230
Kamieniec Ząbkowicki wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0001054306,
NIP: 8871826055, wysokość kapitału zakładowego: 5.000 PLN
będąca właścicielem i administratorem Aplikacji.

• Zielona moneta – wirtualna moneta przyznawana do
wykonanego wyzwania jako wynagrodzenie za zrobienie
wyzwania stanowi punkty oraz wymienialną wartość w
przyszłym sklepie dla użytkowników
• Znacznik ognia – wirtualny znacznik określający informacje czy
wykonanie danego wyzwania podoba się odbiorcom
oglądającym wyzwanie, znaczniki te mają wpływ na ranking
alei sław
• Aleja sław- ranking użytkowników prowadzony przez
Meet&Challenge na pozycję rankingu wpływa ilość
zgromadzonych monet oraz znaczników ognia
WYMAGANIA TECHNICZNE
W celu korzystania z Aplikacji niezbędne jest posiadanie przez
Użytkownika urządzenia mobilnego umożliwiającego mu dostęp do
Internetu. Korzystanie z Aplikacji wymaga aktywnego połączenia z
Internetem. Użytkownik we własnym zakresie i na własną
odpowiedzialność powinni zadbać o spełnienie wymogów
technicznych urządzenia, z którego korzystają, jego konfigurację,
aktualność oprogramowania oraz dostęp do Internetu.

KORZYSTANIE Z KOŁA FORTUNY PRZEZ
UŻYTKOWNIKÓW

• Korzystanie z wszystkich funkcjonalności Aplikacji wymaga
uprzedniego zarejestrowania się w Aplikacji lub w przypadku
dokonania uprzedniej rejestracji – zalogowania się do
Aplikacji.
• Rejestracja w Aplikacji wymaga podania adresu mailowego, a
następnie aktywacji konta poprzez link aktywacyjny
• W panelu Koło Fortuny użytkownik ma możliwość zdobyć
zielone monety lub znacznik ognia poprzez 3 darmowe
kręcenia kołem, aby zwiększyć ilośc zakręceń Użytkownik
może obejrzeć reklamy które dadzą mu kolejne darmowe
kręcenie kołem.
• W ustawieniach Aplikacji Użytkownik ma możliwość podglądu
swoich danych jak również ma możliwość edycji tych danych.

KORZYSTANIE Z ODKRYWAJ PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW
• Sekcja Odkrywaj służy do podglądu wykonanych i
zaakceptowanych już wyzwań.
• Użytkownicy mogą wynagradzać wykonane wyzwania poprzez
przypisanie odpowiedniej wartości zielonych monet i wysłanie
do wykonawcy wyzwania lub przyznanie znacznika ognia.
• W tej sekcji dostępna jest również aleja sław czyli ranking
najbardziej aktywnych i lubianych użytkowników. Ranking
obliczany jest na podstawie ilości zgromadzonych zielonych
monet oraz znaczników ognia.
• Z sekcji odkrywaj użytkownik może podejrzeć profil oraz
aktywności innych użytkowników.
KORZYSTANIE Z CHALLENGE PRZEZ
UŻYTKOWNIKÓW
• W tej sekcji użytkownicy mają możliwość rzucać, podejmować
oraz oceniać wyzwania innych.
• Aby rzucić wyzwanie należy dodać opis wyzwania oraz
przypisać odpowiednią liczbę zielonych monet
• Aplikacja zastrzega sobie prawo do usunięcia rzuconych
wyzwań, które mogą narazić zdrowie lub życie innych
użytkowników
• Aplikacja zastrzega sobie prawo do usunięcia rzuconych
wyzwań które nawołują do przemocy lub nienawiści względem
innych użytkowników.
• W sekcji CHALLENGE użytkownicy mają możliwość podjąć
wyzwania na giełdzie wyzwań
• Giełda wyzwań to miejsce w aplikacji w którym dostępne są
wszystkie aktywne wyzwania do podjęcia
• Użytkownik ma możliwość zrobić wyzwanie w obecnej chwili
lub zablokować wyzwanie na godzinę w celu zorganizowania
odpowiednich warunków do wykonania wyzwania.
• Użytkownik może zablokować maksymalnie 3 wyzwania
dziennie.
• W sekcji Challenge użytkownik ma podgląd do wszystkie
rzuconych wyzwań, ma możliwość oceny wykonanych
wyzwań, ma możliwość podglądu do wykonanych przez siebie

wyzwań oraz do zablokowanych wyzwań dla późniejszego
wykonania.
• Użytkownicy zobowiązani są do rzetelnej oceny wykonanych
wyzwań
• Użytkownicy zobowiązani są do rzetelnego wykonania
wyzwania zgodnie z jego opisem

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW
• Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień
Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów
prawa.
• Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje działania i
zaniechania związane z korzystaniem z Aplikacji oraz za treści
umieszczone w Aplikacji. Użytkownik zobowiązany jest
niezwłocznie poinformować Meet&Challenge, jeżeli osoby
trzecie będą dochodzić swoich roszczeń w związku z
naruszeniem prawa przez Użytkownika w związku z
korzystaniem z Aplikacji.
• Zakazane jest umieszczanie przez Użytkowników w Aplikacji
informacji lub jakichkolwiek innych treści sprzecznych z
prawem lub dobrymi obyczajami, naruszającymi czyjekolwiek
dobra osobiste lub zasady współżycia społecznego. W
szczególności niedozwolone jest używanie wyrażeń
wulgarnych lub obraźliwych, wzywanie do stosowania
przemocy lub nienawiści, w tym rasowej, wyznaniowej,
etnicznej lub wobec mniejszości seksualnych. Niedozwolone
jest również publikowanie treści zniesławiających,
naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie,
znaki towarowe, patenty, tajemnicę handlową oraz
zawierających materiały niezgodne z prawem. W razie
naruszenia tego zakazu, Meet&Challenge jest uprawnione do
usunięcia danych treści lub informacji lub czasowego
zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika.
• Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji tylko w
sposób zgodny z jej przeznaczeniem. Użytkownik
zobowiązany jest również do niepodejmowania działań

zakłócających pracę Aplikacji. Użytkownik nie może sam ani
przy udziale osób trzecich zmieniać, obchodzić lub łamać
zabezpieczeń Aplikacji, jak również nie może wywierać
negatywnego wpływu na Aplikację powodując jej uszkodzenie
lub doprowadzając do jej przeciążenia. Użytkownikowi nie
wolno kopiować, modyfikować, rozpowszechniać oraz
reprodukować całości lub części Aplikacji.
• Użytkownik nie może umożliwiać osobom trzecim dostępu do
Aplikacji. Za poufność i bezpieczeństwo swojego konta, w tym
zachowanie w tajemnicy danych do logowania,
odpowiedzialny jest Użytkownik, który zobowiązany jest do
niezwłocznego poinformowania Meet&Challenge o
bezprawnym wykorzystaniu jego konta przez osoby trzecie.
PRAWA I OBOWIĄZKI MEET&CHALLENGE
• Meet&Challenge dba o zapewnienie prawidłowej dostępności
Aplikacji, jak również o jak najszybsze usuwanie wszelkich
awarii spowodowanych błędnym jej działaniem.
• Meet&Challenge zastrzega sobie prawo do czasowego
zaprzestania świadczenia usług w przypadku awarii,
przeglądów lub modernizacji systemu teleinformatycznego
należącego do Meet&Challenge. W przypadku całkowitego
wyłączenia funkcjonowania Aplikacji Meet&Challenge
opublikuje stosowny komunikat.
• Meet&Challenge jest uprawnione do przeprowadzenia działań
weryfikacyjnych mających na celu kontrolę treści
umieszczonych w Aplikacji pod względem ich autentyczności
oraz zgodności z Regulaminem. Meet&Challenge jest
uprawnione do usunięcia informacji lub treści, które w
jakikolwiek sposób są sprzeczne z prawem, naruszają prawa
osób trzecich, dobre obyczaje lub postanowienia Regulaminu,
o czym Meet&Challenge powiadomi Użytkownika. W takim
przypadku Użytkownik nie jest uprawniony do jakichkolwiek
roszczeń względem Meet&Challenge

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI MEET&CHALLENGE

• Meet&Challenge odpowiedzialne jest za jakość i sposób
świadczonych usług w postaci zapewnienia dostępu do
Aplikacji i korzystania z jej funkcjonalności.
• Meet&Challenge udostępnia Aplikację jedynie w celach
określonych w Regulaminie.
• Meet&Challenge nie ponosi odpowiedzialności za:
! przerwy w funkcjonowaniu Aplikacji wynikające z
przyczyn niezależnych od Meet&Challenge stanowiących
siłę wyższą,
! błędnym działaniem lub awariami systemów
teleinformatycznych lub sieci telekomunikacyjnych, z
których korzysta Użytkownik,
! problemy lub utrudnienia techniczne po stronie
Użytkownika związane z działaniem urządzeń
Użytkownika, które utrudniają lub uniemożliwiają
korzystanie z Aplikacji lub z usług oferowanych za jej
pośrednictwem,
! autentyczność, rzetelność, poprawność, prawdziwość,
kompletność danych i informacji zamieszczonych w
Aplikacji przez Twórców oraz danych przekazywanych
pomiędzy Użytkownikami za pośrednictwem Aplikacji,
! treść opinii publikowanych przez Twórców,
! szkody spowodowane przez Użytkowników w związku z
korzystaniem Aplikacji, w tym związane z naruszeniem
przez nich Regulaminu, nieuprawnionym wykorzystaniem
danych, podaniem danych i informacji nieprawdziwych,
niekompletnych, nieaktualnych lub zaniechaniem ich
aktualizacji,
! szkody spowodowane przez Użytkowników w związku z
nienależytym wykonaniem bądź niewykonaniem przez
nich umów zawartych za pośrednictwem Aplikacji,
! szkody spowodowane przez Użytkowników poprzez
naruszenie praw osób trzecich, a także szkody
spowodowane działaniem osób trzecich, za których
odpowiedzialności nie ponosi Meet&Challenge,

! szkody poniesione przez Użytkowników, w związku z
usunięciem z ich konta spowodowane naruszeniem przez
nich postanowień Regulaminu lub powszechnie
obowiązujących przepisów prawa,
! szkody spowodowane w związku z brakiem zdolności
Użytkowników do zawierania umów oraz w związku z
niewypłacalnością Użytkowników.
! Szkody związane z utratą zdrowia lub życia z powodu
wykonywania wyzwań umieszczonych w Aplikacji.
Użytkownik w pełni świadomy samodzielnie podejmuje
decyzje o wykonaniu lub nie danego wyzwania
subiektywnie określając poziom ryzyka zaistnienia
szkody.

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY O KORZYSTANIE Z
APLIKACJI I WYPOWIEDZENIE UMOWY
• Umowa o korzystanie z Aplikacji zostaje zawarta na czas
nieoznaczony.
• Użytkownik może wypowiedzieć umowę o korzystanie z
Aplikacji w dowolnym momencie poprzez przesłanie
wiadomości email o treści „USUŃ KONTO” na adres email:
meetandchallengepl.gmail.com, podając jednocześnie swój
adres mailowy, którego użył podczas rejestracji w Aplikacji.
Konto Użytkownika zostanie usunięte niezwłocznie, nie później
niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia takiego żądania przez
Użytkownika..
• Meet&Challenge może usunąć konto Użytkownika w
przypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika
postanowień Regulaminu. Usunięcie konta jest równoznaczne
z wypowiedzeniem przez Meet&Challenge umowy o
korzystanie z Aplikacji. O usunięciu konta Użytkownika
Meet&Challenge niezwłocznie poinformuje go. W takim
przypadku Użytkownik nie jest uprawniony do jakichkolwiek
roszczeń względem Meet&Challenge.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE DOTYCZĄCE
DZIAŁANIA APLIKACJI

• Użytkownik uprawniony jest to złożenia reklamacji w związku z
jakimikolwiek nieprawidłowościami związanymi z działaniem
Aplikacji.
• Reklamacje należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej
na adres e-mail: meetandchallengepl@gmail.com.
• Reklamacje należy składać w terminie 14 (czternastu) dni od
daty wystąpienia nieprawidłowości będącej przedmiotem
składanej reklamacji.
• Składając reklamację Użytkownik zobowiązany jest podać co
najmniej swoje dane umożliwiające jego identyfikację przez
Meet&Challenge oraz dokładny opis nieprawidłowości będącej
przedmiotem składanej reklamacji. Dodatkowo Użytkownik
może zaproponować sposób usunięcia nieprawidłowości
wskazanej w reklamacji.
• Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej
otrzymania. W przypadkach zawiłych lub gdy rozpoznanie
reklamacji nie będzie możliwe w powyższym terminie z
przyczyn niezawinionych przez Meet&Challenge,
Meet&Challenge zastrzega sobie prawo do wydłużenia
terminu na rozpoznanie reklamacji.
• Meet&Challenge zastrzega sobie prawo żądania od
reklamującego do udzielenia informacji lub wyjaśnień w
sytuacji, gdy wymaga tego rozpoznanie reklamacji.
Wyjaśnienia lub informacje powinny być udzielone przez
Użytkownika w terminie 7 dni. W przypadku uchybienia temu
terminowi Meet&Challenge jest uprawnione do pozostawienia
reklamacji bez rozpoznania.
• Jeżeli Meet&Challenge nie ustosunkuje się w żaden sposób
do reklamacji Użytkownika w terminie 30 dni, uważa się, że
uznał ją za uzasadnioną.
• Odpowiedź na reklamację wysyłana będzie na adres e-mail, z
którego wysłano reklamację lub na inny wskazany przez
Użytkownika adres e-mail.
• Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w
tym dysponuje on następującymi możliwościami:
rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą
platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod

adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/; prowadzenia
postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub
sądem polubownym lub innymi organami; prowadzenia
postępowania mediacyjnego z udziałem niezależnego
mediatora.
SPORY
W przypadku wystąpienia przez jakiekolwiek osoby z jakimikolwiek
roszczeniami wobec Meet&Challenge w związku z produktami,
usługami, działaniami, treściami lub informacjami opublikowanymi w
Aplikacji przez Użytkownika lub w związku z korzystaniem przez
Użytkownika z Aplikacji, Użytkownik zobowiązuje się zabezpieczyć i
zwolnić Meet&Challenge z odpowiedzialności z tytułu szkód, strat i
wydatków jakiegokolwiek rodzaju (w tym uzasadnionych honorariów
prawników i kosztów prawnych) dotyczących takiego postępowania.
DANE OSOBOWE
Wszelkie reguły i zasady związane z przetwarzaniem danych
osobowych Użytkowników określone zostały w Polityce
Prywatności.
ZMIANY REGULAMINU
• Meet&Challenge zastrzega sobie prawo do zmiany
Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny między
innymi takiej jak:
! zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
mających wpływ na proces korzystania z Aplikacji,
! zmiany organizacyjnej lub prawnej w zakresie działania
Aplikacji lub usług świadczonych przez Meet&Challenge.
• Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane w postaci tekstu
jednolitego regulaminu wraz z informacją o ich dokonaniu w
ustawieniach Aplikacji.
• O dokonanej zmianie Regulaminu Meet&Challenge
poinformuje Użytkownika w drodze korespondencji
wewnętrznej kierowanej do Użytkownika bezpośrednio na jego
konto w Aplikacji.
• W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności jeśli zmiany
Regulaminu wynikają ze zmiany powszechnie obowiązującego
prawa, okres, o którym mowa powyżej, może zostać skrócony

w sposób adekwatny do okoliczności uzasadniających
skrócenie tego okresu.
• Użytkownik może nie zaakceptować zmian Regulaminu
poprzez złożenie żądania usunięcia konta w terminie 7 dni od
dnia udostępnienia przez Meet&Challenge informacji o
zmianie Regulaminu. W przypadku braku takiego żądania
przyjmuje się, że Użytkownik zaakceptował nowy Regulamin.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie
mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego
prawa.
• Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go w
Aplikacji.