Meet&Challenge

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania
Twoich danych osobowych w aplikacji mobilnej Meet&Challenge,
której właścicielem i administratorem jest Meet&Challenge sp z o.o.
z siedzibą w Kamieńcu Ząbkowickim (KRS: 0001054306). Wszelkie
słowa pisane wielką literą w Polityce Prywatności mają znaczenie
nadane im w Regulaminie. Od dnia 25 maja 2018 r. w całej Unii
Europejskiej, w tym również w Polsce obowiązuje Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych; zwane dalej „RODO”).
RODO nakłada na nas m. in. obowiązek poinformowania Cię o tym
kto przetwarza Twoje dane osobowe, w jakim celu i przez jaki
okres. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące
przetwarzania Twoich danych osobowych w Aplikacji. Prosimy o
zapoznanie się z poniższą treścią – w przypadku jakichkolwiek
pytań możesz skontaktować się z nami pod adresem poczty
elektronicznej meetandchallengepl@gmail.com
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka
Meet&Challenge sp. z o.o. z siedzibą w Kamieńcu Ząbkowickim,
adres: XXX-Lecia 10/4, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY

KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS:
0001054306, NIP: 8871826055, wysokość kapitału zakładowego:
5.000 PLN („Administrator”).

DANE KONTAKTOWE
W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych
możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem
poczty elektronicznej lub pisemnie, przy wykorzystaniu
następujących adresów: ul XXX-Lecia 10/4, 57-230 Kamieniec
Ząbkowicki, email: meetandchallengepl@gmail.com
CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:
• na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO na podstawie udzielonej
przez Ciebie zgody w celu ustalenia Twojej geolokalizacji,
• na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu zawarcia i
realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na
zasadach określonych w Regulaminie,
• w przypadku złożenia przez Ciebie reklamacji dotyczącej
umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach
opisanych w Regulaminie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO – w celu rozpatrzenia złożonej reklamacji, jak również
poinformowania Cię o wyniku rozpatrzenia reklamacji,
• w przypadku wystąpienia roszczeń wynikających z umowy o
świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach
opisanych w Regulaminie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu
Administratora w postaci ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń,
• w przypadku otrzymania od Ciebie pytań, opinii i wniosków
dotyczących funkcjonowania Aplikacji – na podstawie art. 6
ust. 1 lit. f) RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionego
interesu Administratora w postaci rozpatrzenia oraz udzielenia
odpowiedzi na otrzymane pytania, opinie, wnioski o których
mowa powyżej,
• w przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o
korzystaniu przez Ciebie z Aplikacji w sposób niezgodny z
prawem lub Regulaminem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu

Administratora w postaci ustalenia zakresu Twojej
odpowiedzialności.
ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH
Twoje dane osobowe przetwarzane przez nas w związku z
korzystaniem przez Ciebie z Aplikacji obejmują następujące dane:
• informacje o Twoich profilach w innych socialmediach
• geolokalizacja – w celu zapewnienia Ci dostępu do wszystkich
funkcjonalności Aplikacji
• informacje i treści, które dostarczasz przy pomocy Aplikacji –
gromadzimy Posty, wiadomości i inne informacje otrzymywane
od Ciebie podczas korzystania z Aplikacji, a w szczególności
podczas tworzenia jakichkolwiek treści i ich udostępniania.
Mogą to być informacje zawarte w dostarczanych przez Ciebie
treściach lub ich dotyczące (jak metadane), np. informacje o
miejscu wykonania zdjęcia lub dacie utworzenia pliku. Zalicza
się do tego też to, co widzisz za pośrednictwem dostarczanych
przez nas funkcji, takich jak aparat lub dawać wskazówki
dotyczące korzystania z trybu portretowego[b]. Automatycznie
przetwarzamy treści i wiadomości dostarczane przez Ciebie i
inne osoby, aby przeanalizować ich kontekst i zawartość do
celów opisanych powyżej,
• w związku z korzystaniem przez Ciebie z Aplikacji
przetwarzamy również takie dane jest: strefa czasowa, w
której przebywasz, kraj, w którym przebywasz, język Twojego
urządzenia, język Twojej aplikacji, ID Twojego urządzenia,
Twój sposób łączenia z Internetem, wersja Twojego
oprogramowania, Twoja płeć, informacja czy logujesz się w
Aplikacji za pośrednictwem Face ID lub Touch ID.
• Posiadane dane wykorzystujemy również do tego, by rozwijać,
testować i ulepszać Aplikację, w tym by prowadzić badania i
sondaże oraz testować nowe funkcjonalności Aplikacji i
rozwiązywać jakiekolwiek pojawiające się problemy i trudności
techniczne.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Twoje dane osobowe mogą być udostępnianie lub powierzane w
celu dalszego przetwarzania podmiotom współpracującym z
Administratorem w celu zapewnienia sprawnego i należytego
funkcjonowania Aplikacji, w tym: podmiotom świadczącym usługi
informatyczne, hostingowe, konsultacyjne, marketingowe, kurierskie
lub pocztowe, prawne oraz instytucjom płatniczym i uprawnionym
organom państwowym.
PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
Administrator nie będzie przekazywał Twoich danych osobowych
poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez Administratora
przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały
zebrane. W szczególności:
• w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych w
związku z Twoją geolokalizacją – do czasu odwołania przez
Ciebie udzielonej zgody w tym zakresie, co może nastąpić w
każdym momencie poprzez zmianę w ustawieniach Aplikacji,
• w przypadku danych przetwarzanych w związku z zawarciem
pomiędzy Tobą a Administratorem umowy o świadczenie usług
drogą elektroniczną opisaną w Regulaminie – przez cały okres
korzystania przez Ciebie z Aplikacji, następnie zaś przez okres
6 (sześciu) lat liczonych od końca roku, w którym zakończyłeś
korzystanie z Aplikacji, chyba że bezwzględnie obowiązujące
• w przypadku złożenia przez Ciebie reklamacji dotyczącej
umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną opisanej w
Regulaminie – przez okres 1 (jednego) roku po terminie
rozliczenia reklamacji,
• w przypadku wystąpienia roszczeń wynikających z korzystania
przez Ciebie z Aplikacji – do momentu upływu okresu
przedawnienia tych roszczeń ustalanego zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa,
• w przypadku otrzymania od Ciebie pytań, opinii i wniosków
dotyczących funkcjonowania Aplikacji – przez okres 1

(jednego) roku po terminie udzielenia odpowiedzi na
otrzymane pytania, opinie, wnioski,
• w przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o
korzystaniu przez Ciebie z Aplikacji w sposób niezgodny z
prawem lub Regulaminem – do momentu przedawnienia się
karalności lub roszczeń z tytułu niezgodnego z prawem lub
Regulaminem korzystania przez Ciebie z Aplikacji ustalonych
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
TWOJE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM
DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez
Administratora przysługują Ci następujące prawa:
• prawo do żądania od Administratora dostępu do Twoich
danych osobowych;
• prawo do żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
• prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
• prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych
osobowych,
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich
danych osobowych przez Administratora opartego na art. 6
ust. 1 lit. f) RODO,
• prawo do przeniesienia Twoich danych osobowych, jeżeli
przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz jeżeli to
przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z
przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez
Administratora.
INFORMACJA O WYMOGU / DOBROWOLNOŚCI
PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne,
jednakże ich niepodanie uniemożliwi Ci korzystanie ze wszystkich
funkcjonalności Aplikacji. Podanie przez Ciebie danych osobowych
w reklamacjach jest dobrowolne, niemniej niezbędne do ich
rozpatrzenia oraz poinformowania Cię o wyniku ich rozpatrzenia.

Podanie przez Ciebie danych osobowych podczas przedstawiania
nam jakichkolwiek pytań, opinii i wniosków dotyczących
funkcjonowania Aplikacji jest dobrowolne, niemniej niezbędne do
przedstawienia nam ich i udzielenia Ci odpowiedzi.
INFORMACJA O ŹRÓDLE POCHODZENIA DANYCH
Informacje dotyczące Twojego numeru telefonu, imienia, nazwiska,
adresu i adresu email, geolokalizacji, Twojej listy kontaktów zostały
uzyskane bezpośrednio od Ciebie. W zakresie pozostałych danych
zostały one zebrane samodzielnie przez nas w oparciu o sposób
korzystania przez Ciebie z Aplikacji.
ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI
Przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian Polityce Prywatności
powiadomimy Cię o nich, dając Ci możliwość zapoznania się z ich
nową wersją, zanim jeszcze zacznie ona obowiązywać.